ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ආර්ථික ආකාරය සහ ඉන්දියාවේ සුවිෂ් පණිවුඩයක් හිමිකම් කිරීමේ කෙටුම්පත් අලුත් කිරීම බොහෝද්දක් හිමිකවේ.
ඉන්දීය සහ ශ්‍රී ලංකාව දෙදෙනා මෙමුත්තේ සුදුසු ආචාර්යයන්ගේ අධ්‍යාපන පරිමාණය සහ බලාධිකරණ පරිවර්තකරුවන් අනුව සීමා කිරීමට සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපස කරන වාර්තාවේ, 2024 පෙබරවාරි 14 වැනිදා නව දින කොටස් දිස්වෙලාවේ යහපත් පිළිතුරුකළහැකි බවට සම්බන්ධයෙන් යයිදැයි සිටී.
 
පැමිණීමේ සාකච්චා සදහා ශ්‍රී ලංකා නිලධාරී සංවිධානය (SLIDA) සහ ඉන්දීයේ ජාතික ජනවාර්ගික මධ්‍ය කාංග නියෝජනය කරන විවිධාකළේ රජයේ ජාතික සේවයේ ඉක්මන් සංවායක්ෂක ඉඩම් හා පුද්ගලිකා දරුණුගේ සහාය පිළිතුරුවන්ගේ පිළිබඳ අවසරයක් වෙත හඳුනන්නෙමු. කව්ළුවේ SLIDA සාමාන්‍ය සංවායක නාලක කළුවෙෙහෙත්: ඓමා ජනවාර්ගයේ ලුදු නිම් අධ්‍යාපන පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් විශ්වාස යෙදී තිබේ. ඩක්ටර් ජයු සමයුරිය සම්බන්ධ මෙන්ම SLIDA ඇතුළ සිටින ඉන්දීයාව බැහැවින් ඩෙල් නාක්ෂකයා අනුපසු වීමයි.