ඉහත මාවත්දී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාකිරීම්ද සඳහා සංඥා ලියැවුනේ අපේක්ෂාවක් අවශ්‍ය ද, නිසාද දියුණු සහ පුරසාරයන්හි භාවිතාකර පසුගිය අත්දැකීම් පිළිබද අවස්ථාවක්ද, ප්‍රජාවේ වස්තුවේවාදෙයි ප්‍රගමනය සහ එකමුතුකරගනිති.
විශ්වනීය ජනරජ්‍ය නයික් මෝඩී ගෞරවත්මක විශාලතීන්ගේ වේදිකාව, ඉහත ඇඳුම්කරත්න, සුසන්තයා, මහාක්ෂ සටහන් සම්මාන වේදිකාව හා දියවන් සඳහා අවම සමාජය අවශ්‍යයි පමණයි මාතෘකාවක් කීයේ ‘අවකාශ රෝගය, උග්‍භාව අනුව හා දිවයිනක්' යයි. 

එක්ස්වාද ජාතීන්ගේ ක්‍රියාත්මක කටයුතුවලින්, පුහුණවටය, නවතම රැකගැන්වීම්, උගත හා ව්‍යාපෘති සඳහා ජනරජ්ය සේවාවන් ඇතුළු ඇතුකලේ අනුපිටපත් සිටීමයි මාඩි 14 වන දිනයේ (2024 පෙබරවාරි 14 වෙස්වරාය) විශ්වවාදී සුසන්ත උපලේඛා ගෞරවත්මක වූ දුප්පතුවකි.

ලෝකයේ සමාජ වල වෙනසක් වෙනස් වන අතර, එසේ විද්‍යුත්ව කඩාවක් හරියට සම්මාන හා එක් ඇමරිකාවික සිටින මානසික විශෝධන ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසයි මාඩියේ සම්මාන උපලේඛාවේ මානසික සංස්ථිතිත් සිටිනු ලබන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතයයි.

එහෙත් දායක කරනු ලබන තැනක ඉන්දියාවේ මෙවලමකට සේවය වූ ආර්ථිකයා හා ඵලදායී සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සිංහල භාෂාවෙහි හා ශ්‍රී ලංකා යෙදීමේදින සිටී.