एक्सरसाइज साइक्लोन: भारत र मिस्रका सेनाबाट साथै विशेष अपरेशन, रणक्षमता अभ्यासहरूको लागि एकै साथ आउँछ।
व्यायाम काइक्लोन: भारत र इजिप्ट द्वीपसमूह विशेष कार्यक्रम तयारी र ताक्तिकी अभ्यासका लागि एकसाथ आउने।