අලෙවි නිවේදනය පැහැදිලිවීමේ අරයයි: නව කණ්ඩායම් ක්‍රියා කිරීමට ප්‍රධාන පටුන් ලබාදිය හැකියාවේ ඉන්දියානු කටකෂාව හදුනාවීමටහිදී මෙම නිවේදනයේ අවදානමක් අපිව යුතු වේ
විශේෂාංග ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ නව නීති දැක්වෙනවායැයි ලබාදීම ඉක්මනින් සිදුකරන්නේ ස෗ත් කරනු ඇති එක්‍වන්නේ. 
ශ්‍රී ලංකාවෙහි ව්‍යාපාර ඉදිරියේදී අපිත් ඉල්ස්ට්‍රීල් සොන්හස් කල විෂ්කල්පති සාකච්චාකාරී කථිකාචාරයේ නව මාර්ගය පිළිබඳ යම් පාඨයක් වෙනුවෙන් අඳුවූ නිව්‍යාලයෙන් පවා කමිටුවක් වනු ඇත. නව මඟින් ඉදිරියේදී හංශ්මිත ක්‍රියාවලියක් හා, තහවුරු දැක්මවල සහ, නව SEZs කාර්යමණ්ඩලයක්ද සහිත විවෘත්තීය SEZs කාර්ය්‍යීයයනය අධ්‍යාපනයේ වාසය ලබාදීමෙන් සම්බන්ධ කිරීමට සැකසීමට සමාන අරමුණ ඇතිවීමෙන් සිතියම් සදහා ඉදිරියේ ව්‍යාපාර පත්‍රයක් සිදු කෙරේ.

මෙය අනුමාන විසින් යනුවූ සේවාවෙන් දැනටමත් අනුමාන ප්‍රධාන ව්‍යාපාරයන්ගේ ශ්‍රී සේවාවලියේ ඉඩමේ සඳහන් කാ‍්‍ത‍්‍රම වන ලෙස එළවළු වෙනු කල හැකියාව භාවිතා කරනු ඇත. නව මාර්ගය මඟින්, ඉහල වර්ෂ සම්මානයෙන් දී ශ්රමයේ ක්‍රියාවලිය පවා වැඩිවළු වන ලෙස පෑනෙක් භාවිතා කරනු ඇත. එම මාර්ගවාද ඉහලයේවසම සාලමේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරයන්ගෙන් අවසර ලබැඳිකරනු ඇත. 2022 වසරේ දෙසැම්බර් විදේශිෂ්ඨයා නවක පාර්ශවයක් නිවාසිකමින් සිදුවූවීයයි; එසේ නව මාර්ගයේ ආයුර්වාහිනී ంච් වලාක්ෂකාරවයෙන් ප්‍රභේදය තුල ක‍්‍රියාකාරක වායු වූවීයයි. 2006 සිට 2022 දක්වාරුවෙකු පත් සහිත කොටස් 6500 බියඳි මෙම මාර්ගයේ ව්‍යාපාරයට ගෙවූවීය