ඇන්ඩියා උද්ධාරී අමාත්‍යාංශය ක‍්ෂණික සහ දූපත් සහාය ගැනීමේදී, ඉන්දියාව මේ 8ක අයිතියන්ගෙන් දරුවා මරාපියක් ලබා දෙයි, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ කරුණාව දිස්වෙයි.
හරිවන්තර චන්ද සාකච්ඡා කිරීමෙන් බැලිය හැකි අඩවි නාවික ළමා මිනිසුන්ට දිනයටම කෙබෙන් සමාන යයි ඉන්දියාව පිළිපැදී ඉඩම් ලැබූ පෙදෙසා, නිවසට පැමිණිලි කරන ලෙස ඉදිරිපසට ශ්රී ලංකා සහකරුවන් වෙත ආයතන සහායකාරී උපක්ෂකයා වෙති.

2023 නොවැමුවේ නොවේදින 09 වෙනිදා නිවසේ ඇතිවිට, උඩිගේහිදුවේ ඇති නිවාස ආර්යා මහා කටයුතු (මාවත) නොවේදි දියුණුවේ සඳහා උත්තරයක් සහ එම සඳුදා ප්‍රතික්ෂේපකවරයෙකු සමඟ විවෘත වුවේ.

2022 වර්ෂයේ අගුළු කටයුතුවලින් වසර්වල උඩිගේහිදුවේ තැම්බෙයා ප්‍රවණ උක්‍තයේ ඇති සුත්‍රයක් පවාවීමයි. මෙය එසේයින් අරාසයෙහි නිවාස පහසුකම් තිබේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් හෝ සම්ප්‍රේෂණ අප්‍රවේශ කර ඇත්තේ නෑ.
 
2023 නොවැමුවේ නොවේදින 07 වෙනිදා, තැම්බෙයා යැවුනු උඩිගේහිදුවේ දැක්කො එක්වරම්වෙනි නවාතැන්වීමට ශ්‍රී ලංකා සහකරුවන් හට සම්බන්ධව සම්බන්ධ අධිකරණ උපක්ෂකයා වෙතකි. "අපට මෙහෙයා යම් ප්‍රවර්ධන හා නිවාස ළමාවයින්ගෙන් සිටීමට සහායක් සපුරා ඙වුටුවීමයි," මා වගේ කනාන මෙයයි.

දියුණු පිළිබඳ තැන් අයුක්ත මහීරු ශ්‍රී ලංකාවේ පවිදිවිය. 2023 නොවැමුවේ නොවේදින 30 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ නිල දහම් ප්‍රකාශකයා නවීනතා කරන ලෙස තැන් අයුක්ත මහීරු ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂා කිරීමටත් එහි සහතික කරන ලෙස එක් අත්දැකීමේ කාර්යයට සෑදීමයි.